Vandkran

Jeg fandt denne beskrivelse af en vandkran I et leksikon fra 1935 

Vandkran, ved Jernbaner, en Indretning til
Forsyning af Lokomotiverne med Vand. Som
Regel er en V. fritstaaende og kan da anbringes
ved et hvilket som helst Spor, hvor
Pladsforholdene tillader det, f. Eks. saaledes at
Lokomotiverne passerer den paa Vejen til og fra
Remisen og nemt kan standse for at tage Vand,
eller ved Perronerne, saaledes at
Lokomotiverne kan forsyne sig under Togenes Ophold paa
Stationen. En fritstaaende Vandkran bestaar af
en lodret fast Opstander, hvorpaa der er
anbragt et drejeligt vandret Udlæggerrør.
Udlæggeren staar normalt parallelt med Sporet,
saaledes at den ikke er i Vejen for Færdselen paa
dette, og svinges, naar Kranen skal benyttes,
ind over Paafyldningsaabningen paa Tenderens
(eller Lokomotivets) Vandtank. Opstanderen er
hul og staar ved en Rørledning med f. Eks.
20 cm Diameter i Forbindelse med Stationens
Vandtaarn, saaledes at Vandet herfra kan føres
op igennem Opstanderen og ud gennem
Udlæggeren. Der aabnes og afspærres for Vandet ved
en Skydeventil, der er anbragt paa
Vandledningen i en Grube under V., og som bevæges
f. Eks. ved et Haandhjul oven over Gruben. I
Gruben er tillige anbragt en Vindkedel, til
Dæmpning af Stød i Rørene ved Ventilens
Lukning, og en ekstra Afspærringsventil til Brug
ved Udskiftning eller Reparation af
Vindkedlen. Den almindelige Afspærringsventil staar i
Forbindelse med en Frosthane, der aabnes
samtidig med, at Ventilen lukkes, saaledes at det
Vand, der bliver tilbage i Opstanderen, tømmes
ud i Gruben, hvorved Tilfrysning af V.
undgaas. Fra Gruben er der Afløb til Stationens
Afvandingsanlæg.
J. F.